KEPEMIMPINAN UMAR BIN ABDUL AZIZ DALAM MENGHIMPUN HADITS DENGAN METODE RIHLAH

  • Atik Febri Christianing Tyas
  • Ending Bahruddin
Keywords: Hadis, Umar bin Abdul Aziz, Bani Umayyah

Abstract

Hadis Nabi merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur?an yang setiap muslim wajib mengikuti dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terdapat di dalamnya. Mempelajari hadis juga merupakan keharusan bagi setiap muslim. Khalifah Umar bin Abdul Aziz terkenal sebagai ulama yang sangat teliti terhadap keberadaan Al-Qur?an dan Hadis sebagai sumber hukum dalam islam. Ketika beliau memikirkan bagaimana keberadaan teks-teks hadis maka tergeraklah hatinya untuk membukukan hadis. Beliau khawatir jika tidak segera dibukukan dan dikumpulkan dalam buku-buku (dewan-dewan) hadis dari para perawinya dimungkinkan hadis-hadis itu akan lenyap dari permukaan bumi dibawa bersama oleh para penghafalnya ke alam barzah. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz pendidikan Islam sangat mengalami kemajuan, kemajuannya adalah sangat memperhatikan hadis dan ilmu hadis. Bahkan melahirkan metode Rihlah yaitu para ulama mencari Hadis kepada orang-orang yang dianggap mengetahuinya diberbagai tempat.

Published
2018-07-03